BİR HİLE GİRDABI: NETWORK MARKETİNG-İNSAN VE HAYAT

Sisteme katılan kişi, direk olmasa bile piyasa değeri 50 lira olan bir ürünü 500 liraya (güya) satın alarak-kaybetme ihtimalinin de var olduğunu bilerek- sisteme bir miktar para vermektedir.

Katılımcının asil gayesi ürün satın almak değil de kısa yoldan kâr etmek olduğu için, sadece kamuflaj fonksiyonlu bir ürün muamelenin seran caizliği için yeterli olmaz. Çünkü “bir isten maksat ne ise hüküm ona göredir” külli kaidesi bunu gerektirmektedir. “Network marketing” sistemi iç içe girmiş kumar ve hile halkalarından ibarettir.

İslam’da her hangi bir malın mülkiyetinin bir zimmetten diğer zimmete intikali için, akit, miras, hibe, iktisap vb. yollar vardır. Fakihler, şeri delillerden hareketle mülkiyet nakledici akitlerin sahih olabilmesi için belli başlı şartlar tespit etmişlerdir. Bir akdin meşru olabilmesi için insanların mallarını haksız yollarla yemeye vesile olmaması; insanların bilgisizliklerini ve başka zaaflarını kullanarak onların tuzağa düşürülmemesi; akdin kumar, faiz ve fuhuş gibi şer’i şerifin yasakladığı şeylere müncerr olmaması gerekir.

Network marketing sistemine, İslam hukukunun sabit kaideleri çerçevesinde baktığımızda ilk etapta sahih olabileceği gibi bir intiba oluşmaktadır. Çünkü ortada, akdin mevzuunu teşkil eden şeran yasak olmayan bir ürün vardır. Ve ürün normal fiyatının çok üzerinde de olsa alıcı tarafından kabul edilmektedir. Bir kişinin herhangi bir malı normal fiyatının üzerinde bir fiyatla satın almasında bir mahzur yoktur. Bu sistemin Müslümanlar arasında yaygınlaşıp mahiyetinin tam deşifre edilmediği zamanlar itibariyle caiz olduğuna dair birtakım fetvalar da verilmesi belki bu yüzdendir. Ancak söz konusu sistemin, gerçek mahiyeti tam olarak anlaşıldığında, İslam hukukunun alış-veriş akdinin meşruiyeti için gerekli gördüğü şartlar bulunmadığı gibi, kesin olarak yasaklanan birtakım gayr-i meşrulukları barındırdığı anlaşılmaktadır. Bu mahzurları maddeler halinde aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

Network marketing fıkhın sabit prensiplerine aykırıdır

İslam hukukunda akitler birtakım ihtiyaçları karşılamak için meşru kılınmıştır. Bu sebeple, kullanılması meşru olan bir ürüne sahip olmak için yapılan bir akit ve pazarlamanın fıkhen caiz olduğu hakkında bir ihtilaf yoktur. Ancak Network marketing sisteminin ağına düşen pazarlamacıların hemen hiç birisinin asıl gayesi iktisadi ürüne sahip olmak değildir. Bilakis, başka kişileri de sembolik olan ürünü fahiş fiyata satın almaya ikna ederek kendileri gibi ağa takılmalarını temin etmeye çalışmaktan ibarettir. Taraftarlar ne kadar aksini iddia etseler de, bu sistemde iktisadi ürün, sadece bir kamuflajdan ibarettir. Nitekim bu sistem, Amerika’da arada ürün olmadan yapılan saadet zinciri sisteminin yasaklanması üzerine, hukuku arkadan dolanma amacıyla geliştirilmiştir. Network marketing yöntemiyle çalışan şirketlerin reklamlarına bakıldığında da asıl gayenin iktisadi ürün olmadığı son derece net bir şekilde görülebilir. Söz konusu ağa katılacak kişiler basit bir meblağ mukabilinde sisteme üye olarak aşırı kâr edecekleri vadi ile tuzağa düşürülmektedir.

Sistemin özü aldatma mantığıyla çalışmaktadır

Network marketing yönteminin akit sistemi temelde insanların çalışmadan fazla para kazanma zaafları üzerine kurulmuştur. Nitekim değişik isimler altında bu sistemle çalışan şirket sahipleri ve piramidin tepesine kurulmuş olanlar, çoğunlukla kazanamayan ama kazanma beklentisiyle sistemin ağına düşmüş olan aşağı derecedekilerin aleyhine aşırı kâr etmektedir. Piramidin alt kısımlarında yer alan üyeler ise öncelikle sisteme kaptırdıkları paralarını geri alabilmek; daha sonra da ikna ettikleri veya kandırdıkları kişiler vasıtasıyla daha çok kişinin sistemin ağına düşmesini temin etme mecburiyetinde kalmaktadır. Bu ise, ne pahasına olursa olsun, sırf para kazanma amacına yoğunlaşmış olan kişileri adeta sitemin kölesi haline getirmek ve başkalarının alın terinden rant sağlamaya çalışmak anlamına gelmektedir. Zira ağa katılanların tamamı, ağa katılma amaçlarının gerçekleşebilmesinin, başka kurbanların da aynı şekilde ikna edilmelerine ve ağa takılmalarına bağlı olduğunu bilmekte ve bu sebepler de daha çok kişinin ağa takılmasını beklemektedirler.

Fıkhın Akit sistemine uymuyor

Network marketing sistemi islam Hukukunda bir alış-veriş akdinin sahih olması için gerekli şartları taşımamaktadır. Gerçi ilk etapta bir “akdin inikadı” (sözleşme) için gerekli olan rükünleri (icab, kabul, akideyn, makudün aleyh) teşkil eden unsurlar bulunmaktadır. Ancak bu unsurlar akdin sadece inikadı için yeterlidir. islam Hukukunda akdin inikad şartlarından ayrıca sıhhatinin şartları da vardır. Diğer bir ifade ile inikad etmiş olan her akit sahih akit olarak kabul edilmez. Akdin sıhhati için inikat şartlarının dışında başka şartlar da aranır. işte bu açıdan baktığımızda network marketing sisteminin akdin sıhhat şartlarını taşımadığı görülmektedir. Şöyle ki; öncelikle bu sistemde, birtakım belirsizlikler (ğarar) vardır. Çünkü network marketing sistemiyle çalışan şirketlerin asıl sahipleri, ağa ne kadar kişi takıldığında ne kadar kazanacaklarını, ama her hal-ü kârda mutlaka kazanacaklarını bildikleri halde, pazarlamacılar için böyle bir
garanti söz konusu değildir. Zira katılımcıların kâra geçebilmeleri için, belli sayıda kişilerin sisteme dâhil olmasını temin etmeleri gerekmektedir. Bunu başarıp başaramayacakları ise belirsizdir.

Network marketing sistemi ne kadar devam ederse etsin, mutlaka bir sınırda duracak ve alt tabakadakiler mutlaka zarar edecektir. Bu ağa takılan kişi, kâr eden üst tabakada mı, yoksa zarar eden alt tabakada mı olacağını bilmez. Vakıa piramidin tepe noktasındaki az sayıdaki kişi kâr ederken, aşağı doğru inildikçe risk artmakta ve katılımcıların çoğu zarar etmektedir. Bu demektir ki, bu sistemde galip durum zarar, asıl durum ise belirsizliktir. işte bu belirsizlikler akdin fasit olmasına sebep olmaktadır. Bilindiği gibi, fasit akitler imam Azam’a göre riba /faiz hükmündedir, imam Şafi’ye göre ise tamamen geçersizdir.

Sistem iç içe geçmiş kumar halkalarından oluşmaktadır

Network marketing sistemi, çoğunlukla sembolik ve mevhum bir satış akdi ile perdelenmiş olsa da, aslı itibariyle başkalarını kandırma mantığı üzerine kurulmuştur. Çünkü yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, bu sisteme katılanların asıl gayesi hiçbir zaman ürün satın almak değil; kolay yoldan para kazanmaktır. Dolayısıyla akit konusu olan ürünün, payanda olmanın dışında hiçbir rolü kalmamaktadır. Zira bu sisteme katılan kişi, direk olmasa bile piyasa değeri 50 lira olan bir ürünü 500 liraya (güya) satın alarak, sisteme bir miktar para vermekte (misalimizde 450 lira vermiş oluyor) onun karşılığında ise kazanma ihtimalinin de, kaybetme ihtimalinin de var olduğunu bilmektedir. Diğer bir ifade ile belli sayıda kişiyi kandırabildiği takdirde ortaya koyduğu paradan daha fazlasını kazanacağını; kimseyi ikna edemediği takdirde ise yatırdığı parayı da kaybedeceğini bilerek katılmaktadır.

Özellikle şebekenin son düzeyinde bulunan (sisteme yukarıda tasvir edilen şekilde para ödeyerek katılıp ta, kimseyi ikna edemeyen) kişinin kaybetmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu durum ise söz konusu akdin, İslam’ın kesin olarak yasakladığı (Maide Sûresi, Ayet 90) kumar ile aynı mantığa sahip olduğunu göstermektedir. Hiçbir Müslüman, “Efendim! Buraya kaptırdığım para nihayetinde 500 tl’den ibarettir, onu kaybettiğimi farz ederim, geçer gider.” diyemez: Yatırılan paranın az veya çok olması, sistemin şeri hükmünü değiştirmez.

Burada şu noktanın altını bir kere daha çizmekte fayda vardır: Katılımcının asıl gayesi ürün değil de kâr olduğu için, sadece kamuflaj fonksiyonlu bir ürün şer’i hükme medar olamaz. Çünkü “Bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir ” mecellenin külli kaidesi bunu gerektirmektedir. Kaldı ki dört mezhep imamı, bedellerden biri nakit, diğeri ise ürün + nakit olan akitlerde ve yalnız paranın, ürünle beraber bulunan paradan daha az veya ona müsavi olması durumunda faizin olacağı hakkında icma’ etmişlerdir. Network marketing sisteminde, kâr eden katılımcı açısından bu durum söz konusudur.

Sistemde aldatma şaibesi var

Bu sistemde şeran haram olan aldatma / gaşş vardır. Çünkü sisteme katılanların tamamı, kendilerine verilen telkinin etkisi ve çalışmadan para kazanma ümidi ile rayiç bedeli mesela 50 lira olan bir ürünün 500 liraya satılmasını temine çalışmaktadır. Bu ise şeran haramdır. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) “Bizi aldatan bizden değildir” (Sahih-i Müslim) hadisi – her ne gerekçe ile olursa olsun – Müslümanları aldatmanın son derece tehlikeli olduğunu bildirmektedir.

Dört Maddede Kazanç Piramidi Sistemi

1.    Network marketing sistemi  çerçevesindeki pazarlama yöntemi, kaynağı itibariyle kapitalist bir zihniyetin ürünü ve her ne pahasına olursa olsun daha fazla para kazanma hırsının bir tezahürüdür ve meşru bir pazarlama yöntemi olarak görülmesi mümkün değildir.

2.    Network marketing olarak bilinen sistem şekli itibariyle, ilk etapta ödüllü alış-veriş akdi intibaını vermektedir. Ancak gerek amacı gerekse icra biçimi itibariyle ne alışveriş akdi olarak ve ne de bir ödüllendirme sistemi olarak kabul edilemez. Çünkü mal üzerine yapılan alış-veriş akdinde, kişi ihtiyaç duyduğu bir malı belli bir bedelle satın alır ve satıcıyla olan münasebeti biter. Bu sistemde ise, ağa katılarak kazanç elde etmek isteyenler açısından ihtiyaç duyulan bir malı satın almak söz konusu değildir.

3.    Network marketing sistemiyle çalışan şirketlerin tamamında, ağa katılmak isteyen kişi daha önceden sisteme katılan bir kişinin listesine girmeye mecbur edilmektedir. İslam fıkhında bunun bir benzeri yoktur.

4.    Bu haliyle network marketing sistemi, şirket sahipleri açısından ince hesaplanmış ve son derece bilinçli bir para kazanma yöntemi iken, ağa katılan pazarlamacılar açısından o derece belirsizlik ve aldatma şaibelerine sahiptir. Bu sebeple fıkhen kesinlikle arızalıdır.

kaynak: insan ve hayat

Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü Civil Career 2012

Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü “Civil Career” etkinliğiyle 1 Aralık 2012 tarihinde; inşaat sektörünün önde gelen isimleri ile Türkiye çapındaki inşaat mühendisi ve mimar adaylarını 4. kez buluşturuyor!

Sıradan kariyer günlerinin aksine, katılımcıların sektöre dair bilincinin arttırılması amaçlanmış ve aynı zamanda inşaat mühendisliği ve mimarlık ile birlikte diğer meslekleri de yakından ilgilendiren geniş ve özenle seçilmiş bir konu yelpazesi oluşturulmuştur. “Gelece

ğin şehirleri ve sürdürülebilir yaşam alanları” çerçevesinde enerji verimliliği, yeşil teknoloji ve yeşil binalar gibi sadece Türkiye’yi değil tüm dünyayı ilgilendiren güncel konular ele alınacaktır.
İnşaat mühendisliğine dair teknik konular hakkında bilgi edinen katılımcılara aynı zamanda kariyerlerinde nasıl ilerleyecekleri konusunda da yardımcı olunması amaçlanmıştır.BÜYAP olarak katılımcılarımızın verimli ve hoş vakit geçirmeleri için her organizasyonumuzda olduğu gibi Civil Career 2012 için de hiç şüphe yok ki bütün gücümüzle çalışmaktayız. Bir gün sürecek olan Civil Career 2012′e şehir dışından katılmak isteyenler için 30 Kasım Cuma gecesi kulübümüzce konaklama imkanı da sağlanmaktadır.Organizasyon sonrasında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı tarafından imzalanan sertifikalar verilecektir.

KATILIM ve KONAKLAMA

 

Fiyat Bilgisi:

Konaklamali:50 TL

Konaklamasiz:20 TL

 

Ödemeyi herhangi bir Garanti Bankasi ATM veya subesinden yapabilirsiniz. Bogaziçi Üniversitesi Vakfi TR52 0006 2000 3030 0006 2000 62 (Açiklama olarak Civil Career 2012 yazabilirsiniz)

Konaklama klübümüz tarafindan sadece 30 Kasim gecesi için saglanmaktadir.

Otel Sultanahmet’te olup, Istanbul’un tarihi ve eglence yüzünü ayni anda sergilemektedir.

www.arunahotel.com adresinden otel ile ilgili ayrintilara ulasabilirsiniz.

NOT: Civil Career 2012 organizasyonundan elde edilen tüm gelir, ILKOKULUMUZ 2013 sosyal sorumluluk projesine aktarilacaktir.

 

Basvuru için;

  • adinizi,
  • soyadinizi,
  • okulunuzu,
  • konaklamali veya konaklamasiz oldugunuzu yazmis oldugunuz,
  • ödeme yapmis oldugunuzu belirten bir e-dekont veya taranmis nüsha ilisikli bir e-postayi

 

2012civilcareer@gmail.com adresine göndermeniz yeterli olacaktir.

İletişim

 

Esranur EYÜBOGLU – BÜYAP Yönetim Kurulu Üyesi 533-478 30 07

Tüm soru, öneri ve görüsleriniz için 2012civilcareer@gmail.com adresinden  ulasabilirsiniz.

 

BÜYAP ile ilgili diger baglantilar:

www.buyap.boun.edu.tr

www.boundc.com (Design&Construct Çelik Köprü Yarismasi)

www.ilkokulumuz.com (ILKOKULUMUZ projesi)

İLLUMİNATİ GERİ SAYIYOR…..

Bizi WAKE UP HUMAN RACE. All of us are the brothers and the sisters. We have the power to finish all of the wars and the darkness. If we do not wake up, we will be too late and the darkness will arise… Diye bi yazıyla karşılayan bir websitesinde bugün 15 gibi sona erecek bi sayaç’ta bulunuyor.

İlk başlarda illuminati.org’da yayınlanan bu yazı (zannımca) overload’dan dolayı 7december diye bi siteye taşınmış gibi..

Henüz bu geri sayım tam bi merak konusu olmasına rağmen; o saatte bi yere çok büyük bi saldırı olacak ya da bi afet olacak şeklinde yürütülen çok sayıda komplo teorisi ortalıkta geziniyor.

Pazartesi günü Kariyer.net ve Üniaktivite eşzamanlı çalışması ile Kariyer Ekspresi Ktü’deydi..Eee, tabi ben de Kariyer Ekspresinde..

Facebook,üniaktivite,kariyer.net ve twitter’dan aldım kariyer ekspresi haberini..Bir de baktım nasuh mahruki ve kariyer.net’in müdürü Yusuf Azoz da geliyomuş ,gidelim görelim denemekten zarar çıkmaz,illaki bi şeyler öğrenirim dedim.Nitekim öyle de oldu.Çok kaliteli,keyifli ve güzel bi seminerdi diyebilirim.Tüm konuşmacılar çok güzel ve etkili konuştu lakin; Yusuf Bey’in konuşması bilgi yüklü ve akıcı(özellikle e-ticaret, İnternet kullanımı ,teknoloji vs. benim ilgi alanlarım olduğu için daha bi can kulağıyla dinledim yusuf beyi),Nasuh bey’in ki ise edebi,merak uyandırıcı ve kendini dinletir nitelikteydi.Bu 2 konuşmacı benim favorim diyebilirim..Tabii ki; Hülya hanım,Gülara Hanım,Hande hanım ve Altan Hanım da gayet iyi konuştu ve bize birşeyler kattı..

Osman Turan Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Seminerde gerek Futurism ve sosyal girişimcilik gerekse de kariyer anlamında kendi bilgi çuvalıma bişeyler katmayı becerdim.Tabi bu seminer 1 gün olduğu için tam anlamıyla kavrayamadığım şeyler için de içimde bi araştırma dürtüsü oluşturdu bu seminer..Bunları araştırdım..Özellikle de Yusuf bey’in birkaç defa alıntı yaptığı ünlü NewYork Times Yazarı Thomas Friedman’ın  (the world is flat) Dünya düzdür kitabını alıp okumaya kara verdim..Nasuh beyin de birkaç kitabına göz atacağım tabi(kendisi 7 kitap yazmış bu arada-en önemlisi kendi konuşmasının da başlığı olan kendi everestinize tırmanın adlı kitap bence..Mutlaka okuyacağım dediğim kitaplar listesine girmeyi başardı bu kitap… )Gülara hanım Futurizmden bahsetti ..Ayrıca bikaç da web adresi verdi onlara şöyle bi göz attım..Küçümsenmeyecek kadar değerli bi proje ve oluşum bence..Aynı zaman da Altan Hanım’ın kısa süreliğine de olsa bize yaptığı kariyer koçluğunu vizyon-hedef ayrımını unutmadım tabi..Bu arada bize son zamanların tüm zamanların sosyal girişimci kimliklerini tanıtan(Mesela,eşşekli kütüphaneci ve mısır prensesi zeynep hanımı-kendisi zeynep kamil hastanesini açan kişi),Sosyal girişimin sosyal sorumlulukla karıştırılmamasının gerektiğini söyleyen, GENÇTUR’u tanıtan ve “BALIK ENDÜSTRİSİNİ DEĞİŞTİRMEK”i iyice belleten Hülya hanıma da teşekkür etmeden geçemeyeceğim..LCW’den Hande Hanıma da bize parekende satış, iş bilinci,bazı iş basamakları ve onları tırmanma, Üniversite okurken part time bir meslekte çalışmanın önemini anlatıığı için teşekkürler..Like i said it was beatiful..

Etkinlik Programı şöyleydi:

10:15-11:00 FutureTalks
Geleceğin İş Modelleri ve Meslekleri
GülaraTırpançeker
YASAD Eski Yönetim Kurulu Başkanı

11:00 -11:50 CarrerTalks
Dijital Dünyada Kariyer
Yusuf Azoz
Kariyer.net Genel Müdürü

12:00-12:50 Business Talks
Kariyer Pusulası
Altan Özen
Eğitişim Kariyer Enstitüsü Kariyer Koçu

13:00-14:00 Bireysel ve Sosyal Gelişim
Sosyal Girişimcilik
Hülya Denizalp
GençturKurucusu, Sosyal Girişimcilik Uzmanı

14:20-15:00 LC Waikiki ile Kariyer
Moda Perakendeciliğinde Kariyer
Hande Özdağdeviren
LCW Seçme Yerleştirme ve Organizasyon Müdürü

15:00-16:00 SıradışıKariyer
Kendi EverestinizeTırmanın!
Nasuh Mahruki
Profesyonel Sporcu, Yazar, Fotoğrafçı

Bi dahaki yazıma kadar kendinize iyi davranın ve okuduğunuz bölüm ne olursa olsun ileride sevdiğiniz işi yapabileceğinizi unutmayın..”Bu arada altan hanım da Marmara Fransızca Kamu yönetimi bölümünden mezun olmuş ama Kariyer koçluğu yapıyor aynı şekilde hülya hanım da Endüstri tasarımcısı ,yanlış hatırlamıyorsam Yusuf  bey de elektronik mühendisi..Onlar da sevdiği mesleği yapıyor.. ”

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayın..

Bugün Özlem Denizmen Para Durumu İle KTÜ’deydi..!!

Bugün Cnbc-e de Para Durumu programıyla yakından tanıdığınız Özlem Denizmen  Para Durumu Seminerleriyle Ktü’deydi.Yaklaşık 2 saat süren seminerde “Hayat yönetimi=Para Yönetimi” ilkesiyle başlayan Özlem hanım 4 başlık altında para yönetimini biz üniversite öğrencileriyle paylaştı.Daha gençken kredi kartı kullanımı,birikim,yatırım gibi konularda bizleri bilgilendirdiği , aklımızda belirli şablonların oluşmasını sağladığı ve Üniversitemize geldiği için tekrardan  kendisine teşekkür etmek istiyorum…

İyi bi seminerdi, ileride başka üniversitelerde yapılacak seminerlere gitmeyi düşünen arkadaşlara tavsiye ediyorum:

“Düşünmeden gidebilirsiniz,eminim siz de birşeyler öğreneceksiniz..”

Ayrıntılı bilgi için web sitesi: (Para Durumu) burayı tıklayın

2010 “Design&Construct” Öğrenci Çelik Köprü Yarışması Maratonu Tamamlandı

2010 “Design&Construct” Öğrenci Çelik Köprü Yarışması Maratonu Tamamlandı

yapi.com.tr

Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü (BÜYAP) tarafından bu sene dördüncüsü gerçekleştirilen “Design&Construct – Öğrenci Çelik Köprü Yarışması”, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nde üç günlük bir maratonun ardından sona erdi. Yarışmanın genel değerlendirmesi sonucunda Karadeniz Teknik Üniversitesi ekibi “Steel Punch” birinciliğe layık görüldü.

 Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü (BÜYAP) tarafından bu sene dördüncüsü gerçekleştirilen “Design&Construct – Öğrenci Çelik Köprü Yarışması”, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nde üç günlük bir maratonun ardından sona erdi.

16 Nisan 2010 tarihinde başlayan ve 18 Nisan günü sona eren organizasyonun ilk günü, tasarladıkları köprüleri kuran yarışmacı takımlar, bu kurulum sonrası sunumlar yaparak köprüler, mimarlık ve inşaat mühendisliği alanlarında uzman öğretim üyeleri ve sektördeki lider firmaların üst düzey yöneticilerinden oluşan jüri kurulunu etkilemeye çalıştı.

Ürünlerin estetik açıdan değerlendirildiği bu ilk günün ardından yarışmacılar, kurulumda zamana karşı yarıştılar. Aynı zamanda yatay ve düşey ağırlık testleri uygulanan köprüler, maliyet ve verimlilik kategorisinde ölçütlendirildiler. Tüm bu değerlendirmeler sonucunda ise, ortaya çıkan genel performans puanlarına göre yarışmayı birinci sırada tamamlayan üniversite takımları belirlendi.

Sonuçlar şöyle:

Genel Sonuç

2010 'Design&Construct' Öğrenci Çelik Köprü...
Steelpunch – KTÜ. Fotoğraf: Doğan Hasol

Birincilik: Steel Punch – Karadeniz Teknik Üniversitesi
İkincilik: PonsArcus – Dokuz Eylül Üniversitesi
Üçüncülük: Pasteel – Pamukkale Üniversitesi
Dördüncülük: KöprüMania – Karadeniz Teknik Üniversitesi
Beşincilik: Art of Structure – Kocaeli Üniversitesi

2010 'Design&Construct' Öğrenci Çelik Köprü...
Synergy – Anadolu Üniversitesi

Estetik Kategori:

Synergy – Anadolu Üniversitesi
Köprümania – Karadeniz Teknik Üniversitesi
Steel Punch – Karadeniz Teknik Üniversitesi
SteelAlliance – Kültür Üniversitesi
BEE-ridge – İstanbul Teknik Üniversitesi

2010 'Design&Construct' Öğrenci Çelik Köprü...
TİTUS – Mustafa Kemal Üniversitesi. Fotoğraf: Doğan Hasol

İşçi Süre Verimliliği:

Steel Punch – Karadeniz Teknik Üniversitesi
Köprümania – Karadeniz Teknik Üniversitesi
TİTUS – Mustafa Kemal Üniversitesi
Pasteel – Pamukkale Üniversitesi

2010 'Design&Construct' Öğrenci Çelik Köprü...
PonsArcus – Dokuz Eylül Üniversitesi. Fotoğraf: Doğan Hasol

Deplasman Verimliliği :

PonsArcus – Dokuz Eylül Üniversitesi
Pasteel – Pamukkale Üniversitesi
BEE-ridge – İstanbul Teknik Üniversitesi
TOGAN – Dokuz Eylül Üniversitesi
Art of Structure – Kocaeli Üniversitesi

2010 'Design&Construct' Öğrenci Çelik Köprü...
Gurup Sırat – Ege Üniversitesi. Fotoğraf: Doğan Hasol

Ağırlığın Verimliliği:

TİTUS – Mustafa Kemal Üniversitesi
Gazi Tasarım – Gazi Üniversitesi
Art of Structure – Kocaeli Üniversitesi
SteelAlliance – Kültür Üniversitesi
Gurup Sırat – Ege Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi,Ege Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gazi Üniversitesi,İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi ve birincilik kazanan Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden ekiplerin katıldığı “2010 Design&Construct” Yarışması, Kayı İnşaat’ın ana sponsorluğunda gerçekleştirildi.

2010 'Design&Construct' Öğrenci Çelik Köprü...
SteelAlliance – Kültür Üniversitesi. Fotoğraf: Doğan Hasol

Organizasyonun diğer sponsorları arasında ise İzka, Soyak, İstanbul Ticaret Odası, Tekfen Emlak Geliştirme, Yapı Merkezi,Rozak,STFA, Yapı-Endüstri Merkezi, İnşaat Mühendisleri Odası (İstanbul Şubesi), OGP, Mika, Reinforced Earth ve ARUP gibi önemli firmalar yer aldı.

Birinciliğe layık görülen KTÜ’den “Steel Punch” isimli ekibin 4000 TL ödül sahibi olduğu yarışmanın ikinciliğine seçilen Dokuz Eylül Üniversitesi ekibi “PonsArcus”a 2000 TL, üçüncü olan Pamukkale Üniversitesi ekibi “Pasteel”e ise 1000 TL ödül verildi.

Yarışmanın üçüncü günü, sponsorların sunumları ve ödül töreniyle son buldu.

BÜYAP Hakkında

1987 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencileri tarafından kurulan Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü (BUYAP) inşaat mühendisliği öğrencilerini bir araya getirip öğrenciler arasındaki ilişkileri geliştirmek ve iş hayatını öğrencilik yıllarında tanımalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu hedefe ulaşmak için gerektiğinde sektörle de işbirliği yaparak çeşitli aktiviteler düzenlemektedir. Kulübün düzenlediği etkinlikler arasında İlkokulumuz Sosyal Sorumluluk Projesi, Nisan Aylarının Geleneksel Sinan’a Saygı Konferansı, Civil Career Semineri ve üniversite öğrenciler tarafından hazırlanan Civil News dergisi bulunmaktadır.

Murat Gündüz – 2 Temmuz Canlar Anıtpark Ulusal Proje Yarışması

Haber: yapi.com.tr 08.02.2010
Teslim Tarihi: 03 Mayıs 2010 17:00
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 08 Mayıs 2010 14:00
Sonuç Bildirim Tarihi: 13 Mayıs 2010
Ödül Töreni: 15 Mayıs 2010
Yer: Çankaya, Ankara
Organizasyon: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Sivas Ortaköylüler Sosyal Yardımlaşma Kültür Eğitim ve Sağlık Vakfı (ORVAK)

Diğer Bilgiler:
A:TMMOB Mimarlar Odası, Ankara Şubesi, Konur Sokak No:4/3, Yenişehir, ANKARA
T: (312) 417 86 65

(312) 417 86 65  / 122
F: (312) 417 18 04
info@mimarlarodasiankara.org

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Sivas Ortaköylüler Sosyal Yardımlaşma Kültür Eğitim ve Sağlık Vakfı (ORVAK) tarafından ve Çankaya Belediyesi’nin desteği ile Sivas’ta 2 Temmuz 1993′te Madımak katliamında ölen 37 kişinin anısını yaşatmak üzere ulusal bve tek kademeli bir anıt tasarım proje yarışması düzenleniyor.

Tarihle yüzleşme adına önemli bir adım olarak değerlendirilen yarışmaya konu olan anıt tasarımlarının birincisi, Şarkışla’da Kızılırmak Vadisi’ne hakim Ataşlı Dağı’nda yine ORVAK tarafından ağaçlandırılan “Dostluk ve Barış Ormanı – Dostluk ve Kardeşlik Parkı”nda yer alacak.

Mimarlar, peyzaj mimarları, endüstri ürünleri tasarımcıları, heykeltıraşlar ve şehir plancılarının yanı sıra ilgili diğer tüm sanat dallarından kişi ve ekiplerin katılabileceği yarışmanın birincisine 15 bin TL değerinde ödül verilecek. İkincinin 10 bin TL, üçüncünün ise 8 bin TL’lik nakit para ödülü sahip olacağı yarışmanın seçici kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Danışman Jüri Üyeleri

Bülent Tuna, TMMOB Mimarlar Odası Başkanı
Bülent Tanık, Çankaya Belediye Başkanı
Hüseyin Özcan, ORVAK Başkanı
Rahmi Yıldırım, Yazar, Gazeteci
Mehmet Gündüz, Murat Gündüz’ün babası
Behzat Türkyılmaz, ORVAK Den. Krl. Bşk.
Ali Hakkan, TMMOB Mimarlar Odası, Ankara Şube Sekreter Üyesi

Asli Jüri Üyeleri
Prof. Dr. Jale Erzen, Ressam (Jüri Başkanı)
Prof. Dr. Meriç Hızal, Heykeltıraş
Oktan Nalbantoğlu, Peyzaj Mimarı
Bilal Yakut, Mimar
Mükremin Barut, Mimar-Ressam
Sevilay Miser, Mimar
Fikret Özkaplan, Fotoğraf Sanatçısı

Yedek Jüri Üyeleri
Adnan Zeytinci, Mimar
Nesrin Karaoğlu Otuzoğlu, Peyzaj Mimarı
Veli Öztok, İnş. Müh. ve ORVAK Genel Sekreteri
Erdal Ateş, Ressam
Hasan Deniz, Mimar

Raportörler
Müge Gök Eryılmaz, Mimar ve TMMOB Mim. Od. Ank. Şb. Sek.Yrd..
Atilla Gözen, Mimar

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı: 01.02.2010
Sorular için Son Gün: 01.03.2010, 17:00
Yanıtların Verilmesi: 03.03.2010
Proje Teslimi: 03.05.2010, 17:00
Jüri Değerlendirmesi: 08.05.2010, 14:00
Sonuçların Açıklanması: 13.05.2010
Sergi: 15.05.2010 – 25.05.2010
Kolokyum: 15.05.2010
Ödül Töreni: 15.05.2010

Ödüller
Birincilik Ödülü: 15.000 TL
İkincilik Ödülü: 10.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 8.000 TL
Mansiyon (üç adet, her biri): 4.000 TL

Yarışmanın kolokyum ve ödül Töreni 15 Mayıs 2010 saat:16.00′da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde gerçekleştirilecek.Yarışmaya katılan tüm projeler ise belirtilen tarihler arasında Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde sergilenecek.

Daha detaylı bilgiye ve yarışma şartnamesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

2023 Yılında Kentin Etkileşim Alanları: Meydanlar

Haber: yapi.com.tr 11.01.2010
Teslim Tarihi: 10 Nisan 2010 17:00
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 17 Nisan 2010
Sonuç Bildirim Tarihi: 22 Mayıs 2010
Ödül Töreni: 22 Mayıs 2010
Yer: Antalya
Organizasyon: TMMOB Mimarlar Odası ve Mimarlar Odası Antalya Şubesi

Diğer Bilgiler:
A: Meltem Mahallesi 3808 Sokak No: 16 07500 Antalya
T: (242) 237 86 92-93-94
F: (242) 237 58 20
gencmimarlar@antmimod.org.tr

UIA himayesinde TMMOB Mimarlar Odası ve Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından düzenlenen Uluslararası Genç Mimarlar Fikir Projesi Ödülleri’nin başlığı, “2023 Yılında Kentin Etkileşim Alanları: Meydanlar” olarak belirlendi. Gelişen teknoloji ile “insanların kullandığı ilk kamusal alan” olan meydanların geleceğinin tasarlanmasını hedefleyen yarışmada senaryo, katılımcı tarafından belirlenecek. Tasarlanacak meydanın hedef kitlesi, ölçeği, işlevi ve konumu da katılımcının seçimine bırakılacak.

Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nin 21-23 Mayıs 2010 tarihleri arasında gerçekleştireceği “Uluslararası Genç Mimarlar Buluşması” kapsamında düzenlenen “2023 Yılında Kentin Etkileşim Alanları: Meydanlar” Yarışması’nın teması, şu şekilde detaylandırılıyor:

“Meydanlar, insanların kullandığı ilk kamusal alanlardandır. Tarihsel süreçte üstlendikleri farklı işlevlerle kentsel yaşamın önemli bir parçası olmuşlardır. Meydanlar kentte sürekli yaşayan nüfusun ve kenti geçici bir süre için ziyaret eden kişilerin birbirleriyle ve paylaştıkları kent ile ilişki kurmasını sağlar. Tüm kent halkına eşit kullanım olanağı sağlayan bu alanlar çeşitli etkinlikler için ortak bir platform oluşturur.

“Çevresi binalarla sınırlandırılmış bu alanlar, kent içinde tavanı gökyüzü olan odalar olarak da tanımlanmaktadır. Kent dokusu içinde meydanlar insanlara sürekli ve yönlendirilmiş bir hareket düzeninden çok durma ve toplanma olanağı veren, hareketliliği zorlamayan, insanların birbirleriyle ilişki kurma potansiyelini içeren mekânlardır.

Ülkemizde yanlış bir anlayışla yaklaşılan meydanlar zamanla işlevlerini kaybetmektedir. İdeolojik nedenlerinde etkili olduğu bu tahribat meydansız, kimliksiz kentler yaratmaktadır. Teknolojinin hızla ilerlediği, insanlar arası iletişimin gittikçe azaldığı, birçok ihtiyacınızı internet üzerinden gerçekleştirdiğimiz sanal dünyada interaktif iletişim önemli bir boyut kazanmaktadır. İnteraktif iletişimi canlandırmanın en etkili yollarından biri de kentlerimize yaşayan meydanlar kazandırmaktır.”

UIA/UNESCO kurallarına uygun olarak düzenlenen uluslararası yarışmaya, 1971 yılı ve sonrası doğumlu mimarlar katılabiliyor. Yurt içinden katılımcıların Türkiye Mimarlar Odasına kayıtlı olmaları , yurtdışından katılımcıların ise kendi ülkelerindeki mimarlık örgütüne kayıtlı olmaları beklenen yarışmaya başvurular ücretsiz.

Ekip ya da bireysel katılımın serbest bırakıldığı yarışmanın dili ise, Türkçe veya İngilizce .

Yarışma Takvimi
Soru Sorma için Son Gün: 23 Ocak 2010
Cevapların Yayınlanması için Son Gün: 30 Ocak 2010
Teslim Tarihi: 10 Nisan 2010
Jüri Değerlendirmesi: 17 Nisan 2010
Sonuçların İlanı: 22 Mayıs 2010
Projelerin Sergilenmesi: 22 Mayıs 2010
Ödül Töreni: 22 Mayıs 2010

Jüri Üyeleri
Cengiz BEKTAŞ, Y. Müh. Mimar, TÜRKİYE
Aysun COŞAR REGNİER, Mimar, TÜRKİYE
Nicholas DE MONCHAUX, Mimar, AMERİKA
Luciano LAZZARI, Mimar, İTALYA
Saša RANDIC, Mimar, HIRVATİSTAN

Yedek Üyleler:
Şevket ALTINDAL, Mimar, TÜRKİYE
Dejan ŠTAMPAR, Mimar, SLOVENYA

Raportörler:
Deniz BÜYÜKKURT HORDACI, Mimar
Funda ALYANAK KAYA, Mimar
Özge AÇIKALIN, Mimar

Ödüller
Birincilik Ödülü: 2500 Euro
İkincilik Ödülü: 1500 Euro
Üçüncülük Ödülü: 1000 Euro
Katılımcı Özel Ödülü: 1500 Euro

Jüri değerlendirmesi sırasında seçilen ilk 10 projenin rumuzları ile komiteye bildirileceği ve söz konusu on projenin buluşma kapsamında katılımcılara sunum yapacağı yarışmada, katılımcıların oylarıyla bir de “Katılımcı Özel Ödülü”nü verilecek.

Yarışma hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Opera Binası Mimari Proje Yarışması

Haber: yapi.com.tr 23.03.2010
Teslim Tarihi: 28 Mayıs 2010 17:00
İkinci Aşama Teslim Tarihi: 13 Ağustos 2010 17:00
Yer: İzmir
Organizasyon: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Diğer Bilgiler:
A: Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Etüt Proje Şube Müdürlüğü, Opera Binası Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü Kat 6/623 Konak- İzmir
T: (232) 293 35 30 begin_of_the_skype_highlighting

(232) 293 35 30

end_of_the_skype_highlighting
F: (232) 483 62 78
operayarisma@gmail.com

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından açılan “İzmir Büyükşehir Belediyesi Opera Binası Mimari Proje Yarışması” ile İzmir Körfezi’nin Kuzey kıyısında, Karşıyaka İlçesi’nde yer alan ve kültürel tesis olarak ayrılmış alan ve yakın çevresine ait, programa uygun olarak kültürel, sanatsal, potansiyel değerlere cevap verecek bir opera binası ve çevre düzenleme projesinin elde edilmesi amaçlanıyor.

Danışman Jüri Üyeleri
Aziz Kocaoğlu (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı)
Serpil Baran (İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı)
Ali Rıza Gülerman (İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı)
Prof. Rengim Gökmen (Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü – Genel Sanat Yönetmeni)
Aytül Büyüksaraç (İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürü – Sanat Yönetmeni)
Hasan Topal (Mimar – Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı)
Kemal Suner (Elektronik ve Haberleşme Yüksek Mühendisi – Ses, Işık, Görüntü Danışmanı)

Asil Jüri Üyeleri
Doç.Dr. C. Abdi Güzer [ (Jüri Başkanı) Mimar]
Emre Arolat (Y. Mimar)
Erkut Şahinbaş (Y. Mimar)
Doç.Dr. Haydar Karabey (Y. Mimar)
Yrd.Doç.Dr. Hikmet Gökmen (Mimar)
Muzaffer Tunçağ (İnşaat Yüksek Mühendisi)
Semra Uygur (Y. Mimar)

Yedek Jüri Üyeleri
Abdullah Uzun (İnşaat Yüksek Mühendisi)
Dr. Dürrin Süer Kılıç (Mimar)
Yrd.Doç.Dr. Seçkin Kutucu (Mimar)
Sedat Baylan (Mimar – İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı)

Raportörler
Ertan Dikmen (Y. Mimar – İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüt Proje Şube Müdürlüğü)
Gülben Özsoy (Y. Mimar – İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüt Proje Şube Müdürlüğü)
Ridade Selek (Mimar – İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüt Proje Şube Müdürlüğü)

Raportör Yardımcıları
Alicihaner Şahin (İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı)
Nurcan Çakmak (İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı)

Yarışma Takvimi

Birinci Kademe Yarışma Takvimi
Yarışmanın İlanı
: 22 Mart 2010, Pazartesi
Soru-Cevap Sürecinin Bitimi: 1 Nisan 2010, Perşembe 17:00
Soru-Cevap Toplantısı İçin Jürinin Toplanması: 3 Nisan 2010, Cumartesi 10:00
Soru-Cevap Çalışmalarının Sonuçlarının Yarışmacılara Gönderilmesi: 8 Nisan 2010, Perşembe
Teslim Tarihi: 28 Mayıs 2010 Cuma, 17:00
Jüri Değerlendirmesi: 4 Haziran 2010 Cuma

İkinci Kademe Yarışma Takvimi
İkinci Aşama Projelerin Raportörlüğe Teslimi: 13 Ağustos 2010 Cuma, 17:00
İkinci Aşama Jüri Değerlendirmesi: 17 Ağustos 2010 Salı

İki aşamalı olarak düzenlenen “İzmir Büyükşehir Belediyesi Opera Binası Mimari Proje Yarışması”nda, ilk katılımların jüri tarafından değerlendirilmesinin ardından ikinci kademeye kalan yarışmacılara, değerlendirme raporları ve jüri tavsiyeleri ile birlikte bildirim yapılacak.

Ödüller
Birincilik Ödülü: 50.000 TL
İkincilik Ödülü: 40.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 30.000 TL
Mansiyonlar: (9 adet, her biri): 20.000 TL

Yarışma hakkında daha detaylı bilgiye ve yarışma şartnamesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Genç Tasarımcı Adayları “Merdivenli Sokaklar” İçin Yarışacak

 

 

Haber: yapi.com.tr 08.03.2010
Son Başvuru Tarihi: 25 Nisan 2010 17:00
Teslim Tarihi: 03 Mayıs 2010
Sonuç Bildirim Tarihi: 15 Mayıs 2010
Yer: İstanbul
Organizasyon: Seranit

Diğer Bilgiler:
A: Barbaros Bulvarı No:83/1 34353 Beşiktaş – İstanbul
T: (212) 259 55 85 begin_of_the_skype_highlighting

(212) 259 55 85      end_of_the_skype_highlighting
info@seranit.com

Üniversitelerin mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı,şehir planlama ve endüstriyel tasarım bölümü öğrencileri, İstanbul’un kent ile özdeşleşen merdivenli sokaklarına yepyeni bir ruh kazandıracak. Seranit’in genç tasarımcı adayları ile gerçekleştireceği projeyle Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Beykoz, Sarıyer, Ümraniye, Üsküdar ve Fatih Belediyelerinde bulunan İstanbul’un sekiz ilçesindeki merdivenli sokaklar yenilenecek.

Türk porselen karo sektöründe kalitesi ve tasarımlarıyla dikkat çeken Seranit, “Seranit ile Merdivenli Sokaklar” projesi dahilinde Türkiye genelinde mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı, şehir planlama ve endüstriyel tasarım bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğrenciler arasında yapacağı tasarım yarışması ile İstanbul’un merdivenli sokaklarını yeniliyor.

“Seranit ile Merdivenli Sokaklar” projesi için Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Beykoz, Sarıyer, Ümraniye, Üsküdar ve Fatih belediyeleri ile iş birliği yapılarak, İstanbul genelinde sekiz merdivenli sokak Seranit sponsorluğunda yenilenecek.

İstanbul’un özel bir parçası olan merdivenli sokaklar, geleceğin profesyonelleri tarafından yeniden tasarlanacak ve Seranit’in özel olarak geliştirdiği “Merdiven basamağı” ürünü ile kaplanacak. Yarışma sonucunda dereceye giren tasarımlar belirlenen sekiz ilçede uygulanacak.

Başkanlığını Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Rengin Ünver’in yapacağı yarışma jürisinde; Prof. Kemal Çorapçıoğlu (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), Doç. Dr. Sinan Mert Şener (İstanbul Teknik Üniversitesi), Doç. Dr. Feride Önal (Yıldız Teknik Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Müjdem Vural (Yıldız Teknik Üniversitesi), Boğaziçi İmar Müdürü Y. Mimar Yakup Demirhan (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) ve Seranit Genel Müdürü Hamdi Altunalan bulunuyor.

25 Şubat 2010 tarihinde duyurusu yapılan yarışmanın son teslim tarihi 15 Mayıs 2010. Sonuçların ilanı ve ödül töreninin hemen ardından dereceye giren tasarımlar Seranit sponsorluğunda hayata geçirilecek.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın ilanı : 25 Şubat 2010
Soru Sorma Son Tarihi : 12 Mart 2010
Cevapların İlanı : 19 Mart 2010
Son Kayıt Tarihi : 30 Nisan 2010
Tasarım Teslim Tarihi : 03 Mayıs 2010
Sonuçların İlanı ve Ödül Töreni: 15 Mayıs 2010

Yarışma sonucunda her bir merdivenli sokak için birinci seçilen tasarıma 5.000 TL ödül verilecek. Birinci seçilen sekiz merdivenli sokak tasarımı arasından yeniden bir değerlendirme yapılarak, birinci seçilen tasarıma İtalya’nın önde gelen tasarım okulu Domus Academy’de 15 günlük yaz bursu, ikinci seçilen tasarıma 2010 Uluslararası İspanya Mimarlık Festivali ve üçüncü seçilen tasarıma 2010 Londra Bienali’ne katılım hakkı verilecek.

Yarışma hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Seranit Hakkında

Seranit Granit Seramik Sanayii Ticaret A.Ş. Türkiye’nin ilk Teknik Porselen üreten fabrikası olarak Bilecik Organize Sanayi Bölgesinde 1992 yılında kurulmuş, 1993 yılında üretim faaliyetine başlamıştır. 55.000 m²’si kapalı olmak üzere toplamda 102.000 m²’lik bir alanda faaliyetini sürdürmekte olan SERANİT’in kapasitesi 8,5 milyon m²’ye ulaşmıştır. Sahip olduğu üretim teknolojileri ile dünya teknik porselen üreticileri arasında saygın bir yer edinen SERANİT, bünyesinde gerçekleştirdiği AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları sayesinde birçok ilk’e de imza atmıştır.