BİR HİLE GİRDABI: NETWORK MARKETİNG-İNSAN VE HAYAT

Sisteme katılan kişi, direk olmasa bile piyasa değeri 50 lira olan bir ürünü 500 liraya (güya) satın alarak-kaybetme ihtimalinin de var olduğunu bilerek- sisteme bir miktar para vermektedir.

Katılımcının asil gayesi ürün satın almak değil de kısa yoldan kâr etmek olduğu için, sadece kamuflaj fonksiyonlu bir ürün muamelenin seran caizliği için yeterli olmaz. Çünkü “bir isten maksat ne ise hüküm ona göredir” külli kaidesi bunu gerektirmektedir. “Network marketing” sistemi iç içe girmiş kumar ve hile halkalarından ibarettir.

İslam’da her hangi bir malın mülkiyetinin bir zimmetten diğer zimmete intikali için, akit, miras, hibe, iktisap vb. yollar vardır. Fakihler, şeri delillerden hareketle mülkiyet nakledici akitlerin sahih olabilmesi için belli başlı şartlar tespit etmişlerdir. Bir akdin meşru olabilmesi için insanların mallarını haksız yollarla yemeye vesile olmaması; insanların bilgisizliklerini ve başka zaaflarını kullanarak onların tuzağa düşürülmemesi; akdin kumar, faiz ve fuhuş gibi şer’i şerifin yasakladığı şeylere müncerr olmaması gerekir.

Network marketing sistemine, İslam hukukunun sabit kaideleri çerçevesinde baktığımızda ilk etapta sahih olabileceği gibi bir intiba oluşmaktadır. Çünkü ortada, akdin mevzuunu teşkil eden şeran yasak olmayan bir ürün vardır. Ve ürün normal fiyatının çok üzerinde de olsa alıcı tarafından kabul edilmektedir. Bir kişinin herhangi bir malı normal fiyatının üzerinde bir fiyatla satın almasında bir mahzur yoktur. Bu sistemin Müslümanlar arasında yaygınlaşıp mahiyetinin tam deşifre edilmediği zamanlar itibariyle caiz olduğuna dair birtakım fetvalar da verilmesi belki bu yüzdendir. Ancak söz konusu sistemin, gerçek mahiyeti tam olarak anlaşıldığında, İslam hukukunun alış-veriş akdinin meşruiyeti için gerekli gördüğü şartlar bulunmadığı gibi, kesin olarak yasaklanan birtakım gayr-i meşrulukları barındırdığı anlaşılmaktadır. Bu mahzurları maddeler halinde aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

Network marketing fıkhın sabit prensiplerine aykırıdır

İslam hukukunda akitler birtakım ihtiyaçları karşılamak için meşru kılınmıştır. Bu sebeple, kullanılması meşru olan bir ürüne sahip olmak için yapılan bir akit ve pazarlamanın fıkhen caiz olduğu hakkında bir ihtilaf yoktur. Ancak Network marketing sisteminin ağına düşen pazarlamacıların hemen hiç birisinin asıl gayesi iktisadi ürüne sahip olmak değildir. Bilakis, başka kişileri de sembolik olan ürünü fahiş fiyata satın almaya ikna ederek kendileri gibi ağa takılmalarını temin etmeye çalışmaktan ibarettir. Taraftarlar ne kadar aksini iddia etseler de, bu sistemde iktisadi ürün, sadece bir kamuflajdan ibarettir. Nitekim bu sistem, Amerika’da arada ürün olmadan yapılan saadet zinciri sisteminin yasaklanması üzerine, hukuku arkadan dolanma amacıyla geliştirilmiştir. Network marketing yöntemiyle çalışan şirketlerin reklamlarına bakıldığında da asıl gayenin iktisadi ürün olmadığı son derece net bir şekilde görülebilir. Söz konusu ağa katılacak kişiler basit bir meblağ mukabilinde sisteme üye olarak aşırı kâr edecekleri vadi ile tuzağa düşürülmektedir.

Sistemin özü aldatma mantığıyla çalışmaktadır

Network marketing yönteminin akit sistemi temelde insanların çalışmadan fazla para kazanma zaafları üzerine kurulmuştur. Nitekim değişik isimler altında bu sistemle çalışan şirket sahipleri ve piramidin tepesine kurulmuş olanlar, çoğunlukla kazanamayan ama kazanma beklentisiyle sistemin ağına düşmüş olan aşağı derecedekilerin aleyhine aşırı kâr etmektedir. Piramidin alt kısımlarında yer alan üyeler ise öncelikle sisteme kaptırdıkları paralarını geri alabilmek; daha sonra da ikna ettikleri veya kandırdıkları kişiler vasıtasıyla daha çok kişinin sistemin ağına düşmesini temin etme mecburiyetinde kalmaktadır. Bu ise, ne pahasına olursa olsun, sırf para kazanma amacına yoğunlaşmış olan kişileri adeta sitemin kölesi haline getirmek ve başkalarının alın terinden rant sağlamaya çalışmak anlamına gelmektedir. Zira ağa katılanların tamamı, ağa katılma amaçlarının gerçekleşebilmesinin, başka kurbanların da aynı şekilde ikna edilmelerine ve ağa takılmalarına bağlı olduğunu bilmekte ve bu sebepler de daha çok kişinin ağa takılmasını beklemektedirler.

Fıkhın Akit sistemine uymuyor

Network marketing sistemi islam Hukukunda bir alış-veriş akdinin sahih olması için gerekli şartları taşımamaktadır. Gerçi ilk etapta bir “akdin inikadı” (sözleşme) için gerekli olan rükünleri (icab, kabul, akideyn, makudün aleyh) teşkil eden unsurlar bulunmaktadır. Ancak bu unsurlar akdin sadece inikadı için yeterlidir. islam Hukukunda akdin inikad şartlarından ayrıca sıhhatinin şartları da vardır. Diğer bir ifade ile inikad etmiş olan her akit sahih akit olarak kabul edilmez. Akdin sıhhati için inikat şartlarının dışında başka şartlar da aranır. işte bu açıdan baktığımızda network marketing sisteminin akdin sıhhat şartlarını taşımadığı görülmektedir. Şöyle ki; öncelikle bu sistemde, birtakım belirsizlikler (ğarar) vardır. Çünkü network marketing sistemiyle çalışan şirketlerin asıl sahipleri, ağa ne kadar kişi takıldığında ne kadar kazanacaklarını, ama her hal-ü kârda mutlaka kazanacaklarını bildikleri halde, pazarlamacılar için böyle bir
garanti söz konusu değildir. Zira katılımcıların kâra geçebilmeleri için, belli sayıda kişilerin sisteme dâhil olmasını temin etmeleri gerekmektedir. Bunu başarıp başaramayacakları ise belirsizdir.

Network marketing sistemi ne kadar devam ederse etsin, mutlaka bir sınırda duracak ve alt tabakadakiler mutlaka zarar edecektir. Bu ağa takılan kişi, kâr eden üst tabakada mı, yoksa zarar eden alt tabakada mı olacağını bilmez. Vakıa piramidin tepe noktasındaki az sayıdaki kişi kâr ederken, aşağı doğru inildikçe risk artmakta ve katılımcıların çoğu zarar etmektedir. Bu demektir ki, bu sistemde galip durum zarar, asıl durum ise belirsizliktir. işte bu belirsizlikler akdin fasit olmasına sebep olmaktadır. Bilindiği gibi, fasit akitler imam Azam’a göre riba /faiz hükmündedir, imam Şafi’ye göre ise tamamen geçersizdir.

Sistem iç içe geçmiş kumar halkalarından oluşmaktadır

Network marketing sistemi, çoğunlukla sembolik ve mevhum bir satış akdi ile perdelenmiş olsa da, aslı itibariyle başkalarını kandırma mantığı üzerine kurulmuştur. Çünkü yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, bu sisteme katılanların asıl gayesi hiçbir zaman ürün satın almak değil; kolay yoldan para kazanmaktır. Dolayısıyla akit konusu olan ürünün, payanda olmanın dışında hiçbir rolü kalmamaktadır. Zira bu sisteme katılan kişi, direk olmasa bile piyasa değeri 50 lira olan bir ürünü 500 liraya (güya) satın alarak, sisteme bir miktar para vermekte (misalimizde 450 lira vermiş oluyor) onun karşılığında ise kazanma ihtimalinin de, kaybetme ihtimalinin de var olduğunu bilmektedir. Diğer bir ifade ile belli sayıda kişiyi kandırabildiği takdirde ortaya koyduğu paradan daha fazlasını kazanacağını; kimseyi ikna edemediği takdirde ise yatırdığı parayı da kaybedeceğini bilerek katılmaktadır.

Özellikle şebekenin son düzeyinde bulunan (sisteme yukarıda tasvir edilen şekilde para ödeyerek katılıp ta, kimseyi ikna edemeyen) kişinin kaybetmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu durum ise söz konusu akdin, İslam’ın kesin olarak yasakladığı (Maide Sûresi, Ayet 90) kumar ile aynı mantığa sahip olduğunu göstermektedir. Hiçbir Müslüman, “Efendim! Buraya kaptırdığım para nihayetinde 500 tl’den ibarettir, onu kaybettiğimi farz ederim, geçer gider.” diyemez: Yatırılan paranın az veya çok olması, sistemin şeri hükmünü değiştirmez.

Burada şu noktanın altını bir kere daha çizmekte fayda vardır: Katılımcının asıl gayesi ürün değil de kâr olduğu için, sadece kamuflaj fonksiyonlu bir ürün şer’i hükme medar olamaz. Çünkü “Bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir ” mecellenin külli kaidesi bunu gerektirmektedir. Kaldı ki dört mezhep imamı, bedellerden biri nakit, diğeri ise ürün + nakit olan akitlerde ve yalnız paranın, ürünle beraber bulunan paradan daha az veya ona müsavi olması durumunda faizin olacağı hakkında icma’ etmişlerdir. Network marketing sisteminde, kâr eden katılımcı açısından bu durum söz konusudur.

Sistemde aldatma şaibesi var

Bu sistemde şeran haram olan aldatma / gaşş vardır. Çünkü sisteme katılanların tamamı, kendilerine verilen telkinin etkisi ve çalışmadan para kazanma ümidi ile rayiç bedeli mesela 50 lira olan bir ürünün 500 liraya satılmasını temine çalışmaktadır. Bu ise şeran haramdır. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) “Bizi aldatan bizden değildir” (Sahih-i Müslim) hadisi – her ne gerekçe ile olursa olsun – Müslümanları aldatmanın son derece tehlikeli olduğunu bildirmektedir.

Dört Maddede Kazanç Piramidi Sistemi

1.    Network marketing sistemi  çerçevesindeki pazarlama yöntemi, kaynağı itibariyle kapitalist bir zihniyetin ürünü ve her ne pahasına olursa olsun daha fazla para kazanma hırsının bir tezahürüdür ve meşru bir pazarlama yöntemi olarak görülmesi mümkün değildir.

2.    Network marketing olarak bilinen sistem şekli itibariyle, ilk etapta ödüllü alış-veriş akdi intibaını vermektedir. Ancak gerek amacı gerekse icra biçimi itibariyle ne alışveriş akdi olarak ve ne de bir ödüllendirme sistemi olarak kabul edilemez. Çünkü mal üzerine yapılan alış-veriş akdinde, kişi ihtiyaç duyduğu bir malı belli bir bedelle satın alır ve satıcıyla olan münasebeti biter. Bu sistemde ise, ağa katılarak kazanç elde etmek isteyenler açısından ihtiyaç duyulan bir malı satın almak söz konusu değildir.

3.    Network marketing sistemiyle çalışan şirketlerin tamamında, ağa katılmak isteyen kişi daha önceden sisteme katılan bir kişinin listesine girmeye mecbur edilmektedir. İslam fıkhında bunun bir benzeri yoktur.

4.    Bu haliyle network marketing sistemi, şirket sahipleri açısından ince hesaplanmış ve son derece bilinçli bir para kazanma yöntemi iken, ağa katılan pazarlamacılar açısından o derece belirsizlik ve aldatma şaibelerine sahiptir. Bu sebeple fıkhen kesinlikle arızalıdır.

kaynak: insan ve hayat

Şu işi bi geçin!

Ya arkadaş şu ak partinin reklam afişlerinden ve yaptığı kıyaslamalardan bıktım..Şimdi maksat burada siyaset değil de bir serzeniş.Bana göre onların yaptığı kıyaslamalarda bariz hatalar olduğu ortada.Mesela;60-70 yılda yapılamayan şeyleri biz 10-15 yılda yaptık.Ulan tabi yapacaksın elinin altında imkan teknoloji..İşte 2000′ e kadar şu kadar yol yapıldı biz onun bilmem kaç katını 10 sene de yaptık..Bu bir karşılaştırma kriteri değil bence.Şimdi senin kullandığın makine o zamankine göre bilmem kaç bin kat daha hızlı, bilmem kaç bin kat daha verimle çalışabiliyor.Eee bunu bir de makine sayısına oranla…Yok işte o hastanede şu yoktu şimdi var..Eee eskiden 3310 bile el yakıyodu şimdi piyasada bile yok..Eskiden o sağlık cihazlarını satın almak imkansızdı ama şimdi daha ucuza daha düşük bütçeyle alabiliyorsun bu bir kıyas değil arkadaş benim mantığıma göre..Şöyle de o zaman 2000 yılında almanya veya ingiltere ile aramızda şu kadar ekonomik fark vardı şimdi biz bunu şu kadara indirdik..Amerika’nın 10 yıldaki ekonomi ve iş hacmi artışının 2.5 katı artış gerçekleştirdik. Tamam bu bi kıyastır işte..

Veya 10 sene önce kredilerden alınan faizler % 40 iken şimdi %1 lere hatta %0.0..lara indi..Bu da bi kıyas değil ki(!)O zaman kredi çeken kişi sayısı ile şimdi kredi kullanan kişi sayısı arasında dağlar kadar fark var..Artık herkeste ortalama 2-3 tane kredi kartı var.Bu da yetmezmiş gibi herkes konut-taşıt kredisi çekiyor zaten..Sürümden kazanmak diye bi laf var hani..Bilmem anlatabildim mi??

Artvin Deriner Barajı

Deriner Barajı ve HES

Deriner Barajı

Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Sahip olduğu 249 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, Dünya’nın
6. yüksek barajı olan Deriner Barajı tamamlandı.

Deriner Barajı ve HES, Doğu Karadeniz Bölgesinde Çoruh Nehri üzerinde ve Artvin İl Merkezini Erzurum İl Merkezine bağlayan Devlet Karayolu üzerindeki köprünün 5 km menbasındadır.

Çoruh Nehri’nin Üçüncü Gerdanlığı

TBMM 75. Yıl Muratlı ile Borçka Barajlarından sonra Çoruh Nehri’nin üçüncü gerdanlığı olacak Deriner Barajı, ülkemizde üretilen hidroelektriğin % 6’sını karşılayacaktır. 1 milyar 400 milyon Amerikan Dolarına mal olan barajda 1 milyar 970 milyon m3 su depolanacaktır.

750 Bin Kişinin Elektrik İhtiyacı Karşılanacak

Barajın HES ünitesinin kurulu gücü 670 MW olup, yılda 2 milyar 118 milyon kilowatt saat  elektrik üretecektir. Ülkemizde 2011 yılında kişi başına elektrik tüketiminin ortalama 2.870 kWh olduğu düşünülürse, Deriner Barajı ve HES’ten elde edilecek elektrik ile 750 bin kişinin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanabilecektir. Bu da demektir ki Deriner Barajı ve HES; Mardin, Trabzon, Eskişehir ya da Malatya illerimizden birinin yıllık bütün elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahiptir. Diğer bir deyişle Artvin, Rize, Bayburt ve Gümüşhane illerimizin toplam nüfusundan daha fazla kişinin elektrik ihtiyacı bu barajla karşılanabilecektir.

KAREKTERİSTİKLERİ

Hidroloji :
Yağış Alanı : 18.389 km²
Yıllık Ortalama Akım : 4,84 milyar m³
Çekilen Su : 4,53 milyar m³
Regülasyon Oranı : % 94
Derivasyon Tüneli
Yeri : Sağ Sahil
Kesit Tipi, Sayısı, Çapı : At Nalı, 1 Adet, 11,70 m
Toplam Deşarj Kapasitesi : 1.804 m³/s
Boyu : 937,14 m
Gövde
Tipi : Çift eğrilikli beton kemer
Hacmi : 3.400.000 m³
Kret kotu : 397,00 m
Kret uzunluğu : 720,00 m
Gövde yüksekliği (Talvegten) : 207,00 m
Gövde yüksekliği (Temelden) : 249,00 m
Dolusavak
1-Üstten aşmalı, tünelli ve sıçratma eşikli dolusavak :
Yeri, tipi : Her iki sahilde, karşıdan alışlı
Kapak sayısı ve boyutu : 2 Adet, 6,50 m x 24,00 m
Boyu : Sağ sahil : 459,84 m Sol Sahil : 472,17 m
Kapak tipi, tünel çapı : Kanat kapak, 8,00 m
Deşarj kapasitesi : 1.125 m³/s x 2 = 2.250 m³/s
2-Orifis dolusavak :
Yeri, tipi : Baraj gövdesi, orifis dolusavak
Kapak sayısı ve boyutu : 8 Adet, 2,80 m x 5,60 m
Kapak tipi : Kayar kapak
Deşarj kapasitesi : 7.000 m³/s
Santral
Tipi : Yer altı santrali
Enerji tünel tipi çapı : Dairesel çelik kaplamalı, 9,00 m
Ünite sayısı : 4 Adet
Türbin tipi : Düşey eksenli Francis
Kurulu Güç : 670 MW
Toplam Enerji : 2.117,75 Gwh/yıl
Kuyruk suyu tüneli tipi, çapı, boyu : Atnalı, 9,60 m x 8,80 m, 74,00 m

kaynak

Bugün neler oldu? Libya mı?

İlginç bişi söyleyeyim mi?Bugün Libyadan gelen ve üniversitede mimarlık bölümünde öğretim görevilisi olan Dr.İzzettin’e tercümanlık yaptım evine alüminyum profilli cam yaptırcakmış Türkiye’ye gelmiş…michigan university’de master yapmış.Burası pek te ilginç değil ama onların üniversitesinde 120.000 öğrenci okuyomuş..Enterasan değil mi?He bu arada Libyanın nüfüsunu sordum 6 milyon dedi.İstanbulun nüfusunu sordu 18 milyon dedim.Ne dese beğenirsiniz: “İstanbul is three times Libya..” 🙂

Windows XP

http://media2.ntvmsnbc.com/j/NTVMSNBC/Components/ArtAndPhoto-Fronts/Sections-StoryLevel/Teknoloji/130410XP_windowss.hlarge.jpg

Xp kelimesi her ne kadar Experience (Tecrube,deneyim) demek de olsa; kimisi bunu papanın asasındaki XP işaretine benzetip; işte bu işaret mesih anlamına geliyor dolayısıyla;   microsoft son işletim sistemini çıkardı diye komplo teorileri ortaya atmıştır.Eski Yunanca’da “x” harfi “khi”, “ro” olarak okunan “p” harfi ise “re” sesine tekabül eder. Böylece “XP”, Yunanca’da “khristos” şeklinde yazılan Mesih’in kısaltması olmakla beraber giderek de sembol olarak kullanılmıştır. Doğu Roma bu kısaltmayı, Hristiyanlığı benimsemesiyle birlikte sembol olarak kullanmaya başlamış bundan bir haç modeli olan “khi ro haçı”nı çıkartmıştır.Ha keza windows ME için de millenium dünyanın sonu vs. sansasyon oluşturmaya çalışılan senaryolar da çokça gündeme gelmiştir . Microsoft bu işletim sistemlerini bu amaçlarla mı tasarladı bilinmez ama henüz dünyanın sonunun gelmediği gün gibi apaçık.(Hele 2012 maya takvimi hengamesinden sonra…)

http://img329.imageshack.us/img329/1613/xp2pn2.jpg

Neyse ,25 ekim 2001′de kullanıcılarla tanuşan XP hiç de azımsanmayacak değerlerde satışlar yapmış kendinden sonra çıkan vista da ne yazık ki; isteneni yakalamayıp; Xp’nin hep bi adım gerisinde kalmıştır. Kendinden önceki abileri gibi bu işletim sistemi de NT çekirdeği üzerine kurulumuş olup; microsoft Xp işletim sisteminin piyasada iyice tutunduğunu görünce sırasıyla SP1, SP2 ve Sp 3 işletim sistemlerini piyasaya sürmüştür.Halen de xp sp3 desteği vermeye devam eden microsoft ; sonradan çıkardığı win7 ve win8 ile xp kullanım yüzdelerini bi hayli düşürdü  muhtemelen de 2014 de falan xp desteğini diğer işlietim sistemlerin de olduğu gibi kaldıracak.Kısaca xp ile gelen yeniliklerden bahsedecek olursak, bunların başlıcaları; USB 2.0 desteği,işte bu kendinden yüklenen driverler (her ne kadar xp kendi envanterinde bir çok driver desteiğini verdiğini öne sürse de ; sonradan çıkan tak çalıştır cihazların hepsine (bilhassa yazıcı ve webcam tarzı cihazlar) birden yetişememiştir.),işte hali hazırda kullandığımız sürümlerde süregelen bi oturum açıkken diğerini açma (pencere+l ile kullanıcı değiştirme yani),uzak bağlantı (ki şimdilerde çoğu kişi teamwiever tercih ediyor..), bi de önemli olarak cleartype dediğimiz yazıları netleştirme özelliğidir heralde, öne çıkanlar.Hee,şunu da belirteyim Xp de aynı abileri gibi 32 bit destekliyor ve 64 bit desteği yok (resmi olarak yok ama bazı forum ve torrent sitelerinde 64 bitlik XPler görebilirsiniz,tabii ki unofficial etiketi altında :D ) …..

Gangnam Style Furyası

gangnam style ile ilgili görsel sonucu

Gangnam Style, Koreli müzisyen Park Jae-sang tanınan adıyla PSY’nin 2012 yılı yapımı şarkısı. Komik, ritmik ve Park Jae-sang’ın alışılmadık dans figürlerinden dolayı çok büyük ilgi gördü. Şarkı 15 Temmuz 2012′de yayınlandı. Youtube‘a yüklenen videosu 13 Kasım 2012 TSİ 12:00′de 715.309.389 izlenme sayısıyla Youtube 100′de en çok tıklanan videodur.(Wiki)

An itibariyle (Youtube’ta) 720,414,246 kere izlenmiş (sene 2017: 2.803.132.251 görüntüleme) olan bu şarkı sayesinde Güney Kore’nin başkenti Seul ‘de düne kadar sadece o bölgede yaşayanların bildiği bir yer olan Gangnam , artık bütün dünyada bilinir hale geldi. Başka bir haber sitesinde okuğum yazıya göre de; Şu anda turistik gezilerin bile başladığı, oldukça sosyetik bir kesimin yaşadığı Gangnam bölgesine yolunuz düşerse kafede bir bardak çay için 15-20 dolar ödemeniz gerekiyormuş.Dünyada bi Gangnam style furyasıdır gidiyor arkadaş. Geçen gün düzenlenen MTV Ödüllerinde de En iyi video ödülünü alan gangnam style şarkısı eşliğinde  İtalya’da 15 bin kişi Başkent Roma’daki Halk meydanında biraraya gelerek dans etti.Bu da yetmezmiş gibi, işte insana yuh! dedirtecek bir olay daha: Güney Kore Pop Kültürünü Geliştirme Derneği, Japonya’yı “Gangnam Style” şarkısına kayıtsız kalmakla suçladı ve şarkı az daha 2 ülke arasınada krize yol açıyordu.

İşte o olay video…

Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü Civil Career 2012

Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü “Civil Career” etkinliğiyle 1 Aralık 2012 tarihinde; inşaat sektörünün önde gelen isimleri ile Türkiye çapındaki inşaat mühendisi ve mimar adaylarını 4. kez buluşturuyor!

Sıradan kariyer günlerinin aksine, katılımcıların sektöre dair bilincinin arttırılması amaçlanmış ve aynı zamanda inşaat mühendisliği ve mimarlık ile birlikte diğer meslekleri de yakından ilgilendiren geniş ve özenle seçilmiş bir konu yelpazesi oluşturulmuştur. “Gelece

ğin şehirleri ve sürdürülebilir yaşam alanları” çerçevesinde enerji verimliliği, yeşil teknoloji ve yeşil binalar gibi sadece Türkiye’yi değil tüm dünyayı ilgilendiren güncel konular ele alınacaktır.
İnşaat mühendisliğine dair teknik konular hakkında bilgi edinen katılımcılara aynı zamanda kariyerlerinde nasıl ilerleyecekleri konusunda da yardımcı olunması amaçlanmıştır.BÜYAP olarak katılımcılarımızın verimli ve hoş vakit geçirmeleri için her organizasyonumuzda olduğu gibi Civil Career 2012 için de hiç şüphe yok ki bütün gücümüzle çalışmaktayız. Bir gün sürecek olan Civil Career 2012′e şehir dışından katılmak isteyenler için 30 Kasım Cuma gecesi kulübümüzce konaklama imkanı da sağlanmaktadır.Organizasyon sonrasında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı tarafından imzalanan sertifikalar verilecektir.

KATILIM ve KONAKLAMA

 

Fiyat Bilgisi:

Konaklamali:50 TL

Konaklamasiz:20 TL

 

Ödemeyi herhangi bir Garanti Bankasi ATM veya subesinden yapabilirsiniz. Bogaziçi Üniversitesi Vakfi TR52 0006 2000 3030 0006 2000 62 (Açiklama olarak Civil Career 2012 yazabilirsiniz)

Konaklama klübümüz tarafindan sadece 30 Kasim gecesi için saglanmaktadir.

Otel Sultanahmet’te olup, Istanbul’un tarihi ve eglence yüzünü ayni anda sergilemektedir.

www.arunahotel.com adresinden otel ile ilgili ayrintilara ulasabilirsiniz.

NOT: Civil Career 2012 organizasyonundan elde edilen tüm gelir, ILKOKULUMUZ 2013 sosyal sorumluluk projesine aktarilacaktir.

 

Basvuru için;

  • adinizi,
  • soyadinizi,
  • okulunuzu,
  • konaklamali veya konaklamasiz oldugunuzu yazmis oldugunuz,
  • ödeme yapmis oldugunuzu belirten bir e-dekont veya taranmis nüsha ilisikli bir e-postayi

 

2012civilcareer@gmail.com adresine göndermeniz yeterli olacaktir.

İletişim

 

Esranur EYÜBOGLU – BÜYAP Yönetim Kurulu Üyesi 533-478 30 07

Tüm soru, öneri ve görüsleriniz için 2012civilcareer@gmail.com adresinden  ulasabilirsiniz.

 

BÜYAP ile ilgili diger baglantilar:

www.buyap.boun.edu.tr

www.boundc.com (Design&Construct Çelik Köprü Yarismasi)

www.ilkokulumuz.com (ILKOKULUMUZ projesi)

İLLUMİNATİ GERİ SAYIYOR…..

Bizi WAKE UP HUMAN RACE. All of us are the brothers and the sisters. We have the power to finish all of the wars and the darkness. If we do not wake up, we will be too late and the darkness will arise… Diye bi yazıyla karşılayan bir websitesinde bugün 15 gibi sona erecek bi sayaç’ta bulunuyor.

İlk başlarda illuminati.org’da yayınlanan bu yazı (zannımca) overload’dan dolayı 7december diye bi siteye taşınmış gibi..

Henüz bu geri sayım tam bi merak konusu olmasına rağmen; o saatte bi yere çok büyük bi saldırı olacak ya da bi afet olacak şeklinde yürütülen çok sayıda komplo teorisi ortalıkta geziniyor.